03-6447215
בתקופה זו אנו מעניקים שירותי ייעוץ רפואי אונליין, לתיאום תור וקבלת הסבר על השירות התקשרי 03-6447215 / 054-4554691 
או לחצי כאן. אנחנו כאן בשבילך.

* לחברות קופ"ח מכבי, שב"ן וכללית מושלם הייעוץ מוכר כחלק מייעוצי רופא מומחה.
 • Le professeur David Soriano
  Le professeur David Soriano est spécialiste en naissances, gynécologie et fertilité en Israel  

  l a achevé son cursus de spécialisation en gynécologie et maternité au centre médical Sheba, à Tel-Hachomer. Il a œuvré en tant que président de la société israélienne d’endoscopie gynécologique (2014-2017). Il a fondé le centre de traitement multidisciplinaire qu’il dirige en endométriose à Tel-Hachomer. Il a suivi des stages dans des centres de premier plan aux Usa, en France, en Belgique et en Allemagne. Il est conférencier dans des colloques qui se tiennent en Israël et à l’étranger, et professeur en médecine dans le département de maternité et gynécologie de l’université de Tel-Aviv. Chirurgien-chef à Assouta, Tel-Aviv, et au HMC.

  L’équipement de la clinique est à la pointe du progrès médical et permet de réaliser l’ensemble des examens gynécologiques, y compris l’ultrason gynécologique jusqu’à l’accouchement. Test Flow et réalisation d’hystéroscopie diagnostique et d’hystéroscopie opératoire à la clinique, sans anesthésie.

  Le professeur David Soriano reçoit pour des consultations et des soins à sa clinique au 34 rue Habarzel, entrée A, 3ème étage, à Ramat-Hahayal, Tel-Aviv.

  Endométriose
  Hystéroscopie
  Laparoscopie
  Hystérectomie
  Kystes ovariens
  Léiomyome
  Fertilité
  Accouchement privé par césarienne
  Malformations utérines
  Suivi de la grossesse
  Saignement anormal
  Douleurs chroniques du bassin
  Avortement naturel
  Saignement important pendant les menstruations
  Interruption de grossesse privée